top of page

המגוון שבאחידות

תיעוד שכונת רמת אביב ב' בצפון תל אביב. העבודה סוקרת ומנתחת את השכונה על היבטיה האורבניים, הפיזיים וההיסטוריים.  הוכן עבור מחלקת השימור בעיריית תל אביב בשנת 2015.

מחקר

bottom of page